قدم چهار

مایک تراز نامه اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم: قدم چهار قدم بسیار مهمی است چنانکه بعنوان دروازه ورود به دنیای خودشناسی و بهبودی است ومیتوان بخاطر اهمیت فراوان آن این قدم را قلب قدمها و بهبودی خواند هر قدم در بهبودی منافع و تاثیرات خاص خود را دارد و میبایست به موقع با آن آشنا شد و رهنمودها وپیشنهادهای آن را به کار بست در واقع قدمها موانعی که بر سر راه ما و بهبودی و خداوند وجود داردند را بر میدارد و ابزار لازم را جهت رشد و تغییر برای ما فراهم میسازند . بعد از آشنایی با قدم سوم ما با عملی ساختن تصمیم مهم آن یعنی سپردن اراده و زندگی به دست خداوند با اتکاء به نیروی برتر و اعتماد به فرایند بهبودی و برنامه خود را آماده برای کار کرد قدم چهارم میکنیم این قدم میبایست به وقت خودش کارکرد چون تجربه نشان داده کسانی که این قدم را به تعویق انداختندویا نسبت به کارکرد آن بی تفاوتی نشان دادند دیر یا زود با پیامدهای مخرب بیماریشان رو برو شده اند و در نهایت به مصرف مجدد بر گشته اند و همچنین کسانی که به وقت خودش استارت این قدم رو زده اند از  منافع پربار این قد م که همان نعمت آزادی و آرامش است بر خوردار شده  اند.یکی از منافع این قدم آن است که به ما توانایی وقدرت آن را میدهد که خود را دوست بداریم و هویت و شخصیت خود را بازسازی کنیم در واقع چهره واقعی خود رادر آینه صداقت میبینیم واز تصورات باطل و انکار بیرون می آییم وقدرت تشخیص و جدا سازی نقش خود را از دیگران پیدا میکنیم ما میبایست همچون قواصی به دریای وجود خود شنا کنیم و خود را همان گونه که هستیم کشف کنیم برای این کار ما باید به گذشته خود برگردیم و همه اتفاقات و رویدادهای زندگی خود را لیست کنیم و معماها و دردها و مشکلات درونی خود را که قادر به درک و حل آن نبودیم را مورد برسی قرار داده و آن را حل و فصل کنیم . در ابتدا برای این که مطمعن بشیم که آمادگی آن را داریم انگیزه های خود را مورد برسی قرار میدهیم و از خود سوال میکنیم که هدف از کارکرد این قدم چیست و چه احساسی  نسبت به این قدم دارم بعد از این  که تمایل خود را نشان د ادیم و متوجه شدیم که چقدر کارکرد این قدم در بهبودی ما نقش دارد صادقانه از خود میپرسیم که دستاویزی برای کار نکردن این قدم دارم یا ممکن است ترسهایی وجود داشته باشند که مانع از کار کردن این قدم بشوند به هر حال آنها را با راهنمای خود به مشارکت میگذاریم تا راه برای کارکرد این قدم هموار شود هر چند زندگی گذشته ما به واسطه بیماری اعتیاد کارنامه خوبی را برای ما رقم نزده و همیشه یادآوری آن باعث عذاب و رنجش ما شده است اما ما برای بهبودی خود و رهایی از شر آنه نیاز به یادآوری آن داریم که این روبرو شدن نیاز به شهامت دارد ودست به قلم شدن ونوشتن آن وقایع نیاز به صداقت لازم دارد از آنجا که ما معتادان در سانسور وقایع یا اغراق آن تجربه کافی داریم باید هوشیار باشیم که وقایع را دست کاری نکنیم چون میخواهیم نقش واقعی خود را پیدا کنیم و اگر آدرس اشتباهی به راهنمایمان بدهیم نمیتواند به ما کمک کند ما باید با تقویت ایمان و اعتماد خودبه خداوند و برنامه و راهنما  زمینه پیش داوریها و قضاوتهایی که باعث تحریف وقایع میشوند را از بین ببریم . در این قدم ما رنجشهای خود را از گذشته یاد آوری میکنیم و از آن لیست میگیریم که به کمک راهنما آن را مورد برسی قرارداده و یک نگاه واقع بینانه به آن می اندازیم تا آن شرایطی را که درش قرار داشتیم را مرور کنیم و پی به حقیقت ماجرا ببریم که در آن ماجرا من به چه شکلی عمل کردم آیا اصولی و منطقی عمل کردم یا احساسی آیا اشتباهی از طرف من سر زده است آیا حق به جانب بوده و در تصورات باطل بود ه ام آیا توقع و انتظارات بیهوده ای داشتم آیا طمع و عدم پذیرش من باعث ایجاد این رنجش ویا  نا صادقی من با عث ادامه رنجش شده است به هر حال راهنما این امکان را به ما میدهد که از جنبه های مختلف به آن نگاه کنیم و با فروتنی نقش واقعی خود را بپذیریم که اگر آن را درست کار کنیم به بخشش ختم میشود و ما از آن رها میشویم ترازنامه به ما قدرت تشخیص و پذیرش مسئولیتهایی که همیشه از زیر آن شانه خالی میکردیم را به ما میدهددر این قدم دعا کردن و از خداوند کمک خواستن و استفاده از تجربیات کسانی که این قدم را کار کرده اند بسیار هائیزاهمیت میباشد ترازنامه دیگری که ما از خود میگیریم در رابطه با ترسهایمان از گذشته تا به امروز میباشد ترسهایی که زندگی ما را همیشه  با  بحران روبرو میساخته و فلج کننده و مانع پیشرفت و عمل کردن از روی آن باعث خسارت به خود و اطرافیانمان شده است وتجزیه وتحلیل کردن آن باعث رهایی از آن و اتکاء به خداوند و تقویت ایمانمان میگردد و یکی دیگراز ترازنامه هایی که به آن می پردازیم ترازنامه جنسی می باشد تا از طریق برسی آن متوجه شویم که ما به مسئله سکس چه احساسی و یا  دیدگاهی داشته ایم و به چه شکلی عمل کرده ایم ودر رابطه های خود با نگاه واقع بینانه به آن می پردازیم و انگیزه های خود را شناسایی میکنیم ودر هر رابطه از خود سئوال میکنیم که آیا این رابطه بر پایه خودمحوری بوده است آیا از روی ترس به آن پناه میبردم و یا برای سرپوش گذاشتن بر روی احساساتم و تغییر احساسم از آن استفاده میکردم آیاآن رابطه از روی خودخواهی ویا انتقامجویی بوده است چه احساسهایی از آن رابطه تجربه کرده ام احساسی همچون گناه و خجالت ویا تلخکامی آیا  مسئله سکس یکی از پیش شرطهای من برای برقراری دوستی یا ادامه آن بوده است آیا من برای لذتجویی خود دیگران را استسمارمیکردم واز آنها سو ء استفاده مینمودم این فرایند ترازنامه نویسی به ما کمک میکند که ما ایده آل خود را در رابطه با سکس پیدا کنیم ا.که معمولااین استانداردو ایده آل ما میتونه ارتباط سالم با شریک جنسی که همان همسرفرد میباشدونسبت به هم تعهددارند باشدواین ترازنامه نویسی ما را به یک رابطه سالم رهنمون میسازد. ما باید تمام روابط خود را مورد برسی قرار دهیم  نه تنها رابطه جنسی بلکه تمامی روابطی که در طول مدت عمر خودداشته ایم ارتباط با خود خداوند مردم واجتماع و.....که این فرایند به ما کمک میکند خود را بیشتر بشناسیم و متوجه بشیم که چرا قادر به برقراری یک رابطه سالم نبودیم و چرا روابط ما  تیره وتار بوده وحتی باعث قطع رابطه و رها کردن رابطه میشده و همچنین گرفتن ترازنامه احساسات به ما کمک بسیار بزرگی میکنه که احساسات خود را کشف و شنا سایی کنیم در طول مدت عمرمان ما احساسهای بسیاری تجربه کرده ایم که بعضا اسم آنها را نمیدانیم و فقط تشخیص میدهیم که احساس ما خوب است یا بد اما نمیتوانیم آنها را تفکیک وجدا سازیم و یا حتی اسم آنها را نمیدانیم که این مسئله خیلی دردناک است . ما احساسهای خود را میشناسیم و میتوانیم آنها را با اسم واقعیشان صدا کنیم و در مورد آنها صحبت کنیم احساسهای خوب یا بدمثل (غم.  .تنهایی. ترس. حقارت.پوچی.بی ارزشی.حسادت . رنجش.تکبر. غرور.نفرت . انتقام.قربانی شدن.خودبزرگ بینی.ناکامی. نا امیدی.خشم .بدبختی   .... )(امنیت. شکرگزاری.خوشبختی. ارزش.شادی.آزادی. دوست داشتن. عشق.علاقه.لذت.فروتنی.بخشش.امیدودلگرمی.ایمان که همان احساس قلب است.احساس همسانی.احساس مسئولیت. احساس تعهد.و.....) وهمچنین ترازنامه آمال و آرزوهایی که درطول مدت عمر خود داشتیم ویا هدفهایی که برای آینده خود داشتیم مورد برسی قرار داده تا بتوانیم زیربنا و انگیزه های خود را در رابطه با آنها کشف کنیم و بدانیم چه باورهایی و یا الگوهایی در انتخاب آنها دخیل بوده است و همچنین نحوه عملکرد خود را ارزیابی میکنیم تا تشخیص دهیم کجاها درست عمل کرده و یا راه را اشتباه رفته ایم وچه عواملی باعث نرسیدن به اهداف و آمالهای ما شده است که این آگاهی باعث روشن و شفاف شدن مسئله میگرددو ما میتوانیم دلیل نا کامی و شکست خود رادریابیم.وهمچنین اصول اخلاقی خود و ارزشهایی که به آنها ایمان داریم واز روی آنها عمل میکنیم لیست گرفته وشناسایی میکنیم تا بدانیم ملاک ومعیارهای ما برای زندگی چه چیزهایی میباشند     

/ 7 نظر / 273 بازدید
بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 با تشکر 1345427102.06

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1158636782

فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 1930717977

مجتبی

با سلام خدمت محمود آقای عزیز از مطالب وبلاگ شما بسیار استفاده کردم و با اجازت تو وبلاگم گذاشتم امیدوارم درپناه حق رشد معنوی روز افزون داشته باشی

مجتبی

ای کاش و ای کاش سایر قدمها رو هم به همین زیبایی توضیح می دادی

محمود عبدالهی

واویلا ایتو چی دیگه ما ندیده بودیم

پیمان

اقا محمود مرسی بابت مطالب،استفاده کردیم